Hyödyt ja säästöt

Install and forget Hyödyt ja säästöt

Hyödyt ja säästöt

Posted By hlindustrial2

Kunnossapidon kulurakenne

Yhdenkin kulutusosan jatkuva korjaus- ja vaihtotarve laskee tuotantoprosessin tehokkuutta ja lisää turhia kustannuksia. Sovelluskohtaisesti syntyy lisäksi usein erilaisia kustannuksia, joita ei yleensä tiedosteta tai ei ainakaan huomioida. Tällaisia kuluja ovat esim. vaihtojen aiheuttamien vastinpintojen kuluminen, kuten kiinnitysistukoiden uusimiset, kulumisen aiheuttama suurempi voiman eli energian tarve, jne. Usein esimerkiksi työturvallisuus taikka nopeasti painoarvoa saanut systemaattinen ympäristötoiminta elinkaariajatteluineen on sellainen lisäarvo, jota asiakas ei ole edes osannut tilata.

saasto_simple_950_valmis

Kannattavuuden selvittäminen

Kannattavuustarkastelussa keskeisimmät tekijät ovat vaihto- ja korjaustyön vaikeusaste sekä kulutusosan vaihto- ja korjausväli. Mitä kompleksisempi vaihto- ja korjaustyö on eli mitä suuremmat seurausvaikutukset sillä on läpi koko organisaation sekä mitä pienempi on perinteisen kulutusosan vaihto- tai korjausväli, sitä suuremmat säästöt volframikarbidilaatoitetuilla kulutusosilla saavutetaan.

 

Hyödyt – Tuottavuuden tehostaminen

Kuva 6Install and forGET -menetelmän materiaaliominaisuudet mahdollistavat moninkertaisen teknisen suorituskyvyn ja käytettävyyden perinteiseen kulutusosaan nähden.

Tämä poistaa kalliin, usein työlään ja aikaa vievän jatkuvan huoltotarpeen. Kovametallilaatoilla suojatuilla kulutusosilla tuotetaan pääsääntöisesti käyttö- ja kunnossapitoyksiköissä toimivalle tilaajalle perinteisen panoksen lisäksi lisäarvoa, joka edesauttaa tilaajaa tämän ydinliiketoiminnassa.

Tuottavuus tehostuu muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

  • laitteen käyttöasteen paraneminen eli läpimenoaikojen ja tuotantokatkojen pienentyminen
  • korjaus- ja asennustyötarpeen vähentyminen
  • tuotannon- ja kunnossapitosuunnittelun resursoinnin helpottuminen
  • ”huipputerässä” olevat kulutusosat mahdollistavat tasaisemman tuotantolaadun
  • parantunut työturvallisuus eli työtapaturmien ja poissaolojen vähentyminen
  • prosessoitavan nettomateriaalin saannon lisääntyminen ja energiakulutuksen pienentyminen (komposiittirakenne mahdollistaa huomattavan keveiden ja samalla kuitenkin erittäin kestävien rakenteiden hyödyntämisen eli vähemmän painoa enemmän hyötykuormaa/vähemmän energiaa)

Käynnissäpidon helpottuminen

  • logistiikan helpottumista eli varaosavaraston ja sen ylläpitotarpeen vähenemistä
  • käyttäjälähtöisen kunnossapidon mahdollistamista ja tukemista (vrt. ulkoistaminen)
  • mahdollistaa käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön keskittymisen prioriteettitehtäviin, kuten esim. prosessiautomaation ylläpitoon ja kehittämiseen
  • ympäristötoiminnan ja – tehokkuuden näkökulmasta käytettävyysratkaisu tukee kestävän kehityksen periaatteita erinomaisella tavalla koko elinkaarensa aikana*

*)Kestävän kehityksen teknis-taloudellisena konkretisointina on elinkaariajattelu kehittymässä teollisuuden kunnossapidon lähtökohdaksi ja käytännöksi. Elinkaaritekniikan tavoitteenahan on suunnitella ja tuottaa kestävällä tavalla laadukkaita komponentteja ja materiaaleja, jotka täyttävät omistajien, käyttäjien ja yhteiskunnan vaatimukset koko elinkaaren ajan hallitulla ja optimoidulla tavalla.

Esimerkki kannattavuuslaskelman vertailusta

saastosiipi3_950_valmis